With blessings from the Lord Bhavanishankar, our Guruparampara and H H Parampoojya Sadyojat Shankarashram Swamiji

The Saraswat Suburban Co-operative Housing Society Ltd
10/4 Saraswat Colony, Santacruz West, Mumbai 400054
Phone: +91 22 35122511 Email: saraswatcolony@gmail.com

REDEVELOPMENT OF THE SOCIETY

 

The Saraswat Suburban Co-operative Housing Society Ltd
10/4, Saraswat Colony, Santacruz West, Mumbai 400054